Generator etykiety odpadów niebezpiecznych

Objaśnienia:
  • Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).
  • Opis zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, np. aceton, jeżeli opis rodzaju odpadów nie wskazuje wystarczająco precyzyjnie na substancję, przedmiot lub materiał znajdujący się w tym opakowaniu, pojemniku, kontenerze, zbiorniku lub worku.
  • Wypełnia się odrębnie dla każdego miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z § 9 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. poz. 1742).
  • Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia, zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.